Historia operacji na akcjach

Historia operacji na akcjach

PIERWSZE NOTOWANIE

Zgodnie z Uchwałą Nr 228/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2008 r. pierwsze notowanie praw do akcji i akcji Trakcja Polska S.A. zostało ustalone na 1 kwietnia 2008 r., tym samym od tego dnia prawa do akcji Spółki zaczęły być notowane w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą „TRAKCJA-PDA” i oznaczeniem „TRKA”, i akcje odpowiednio - „TRAKCJA” i z oznaczeniem „TRK”.

Szczegóły dot. pierwszego notowania akcji Spółki, w tym decyzje Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i Krajowego Depozytu Wartościowego S.A.  zostały umieszczone w opublikowanych przez Spółkę raportach bieżących:

RB 7/2008 - https://www.grupatrakcja.com/relacje-inwestorskie/raporty/raporty-biezace/131-none

RB 9/2008 - https://www.grupatrakcja.com/relacje-inwestorskie/raporty/raporty-biezace/133-none

RB 10/2008 - https://www.grupatrakcja.com/relacje-inwestorskie/raporty/raporty-biezace/134-none

RB 11/2008 - https://www.grupatrakcja.com/relacje-inwestorskie/raporty/raporty-biezace/135-none

 

RESPLIT

Akcjonariusze Trakcji PRKiI S.A. na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 16 października 2014 roku podjęli uchwałę, na mocy której przeprowadzono proces scalenia wszystkich wyemitowanych akcji Trakcja PRKiI S.A., w stosunku 8:1.

Zgodnie z decyzją akcjonariuszy:

  • wszystkie istniejące akcje zwykłe na okaziciela Spółki dotychczasowych serii A, C, D, E, F, G oraz H, zostały oznaczone nową serią A,
  • wartość nominalną każdej akcji Spółki została podwyższona z kwoty 0,10 zł do kwoty 0,80 zł,
  • scalenia akcji Spółki dokonano poprzez proporcjonalne zmniejszenie łącznej liczby akcji Spółki z liczby 411.196.384 do liczby 51.399.548, tj. poprzez połączenie każdych ośmiu akcji Spółki o dotychczasowej wartości nominalnej w wysokości 0,10 zł każda, w jedną akcję Spółki o nowej wartości nominalnej w wysokości 0,80 zł,
  • scalenie akcji przeprowadzono przy zachowaniu niezmienionej wysokości kapitału zakładowego w wysokości 41.119.638,40 zł.

 

Szczegółowe informacje dot. ww. procesu zostały umieszone w opublikowanych przez Spółkę raportach bieżących:

RB 26/2014 -  https://www.grupatrakcja.com/relacje-inwestorskie/raporty/raporty-biezace/562-none

RB 30/2014 - https://www.grupatrakcja.com/relacje-inwestorskie/raporty/raporty-biezace/570-none

RB 31/2014 - https://www.grupatrakcja.com/relacje-inwestorskie/raporty/raporty-biezace/571-none

RB 33/2014 - https://www.grupatrakcja.com/relacje-inwestorskie/raporty/raporty-biezace/574-none

 

DYWIDENDA

Na podstawie art. 347 § 1 KSH akcjonariuszom Spółki przysługuje prawo do udziału w zysku, który zostanie wykazany w rocznym, zbadanym przez biegłego rewidenta sprawozdaniu finansowym, przeznaczonym uchwałą Walnego Zgromadzenia do wypłaty na rzecz akcjonariuszy Spółki (prawo do dywidendy).

Organem uprawnionym do podejmowania decyzji o podziale zysku Spółki i wypłacie dywidendy jest Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Zwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę o tym, czy i jaką część zysku Spółki wykazanego w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, przeznaczyć na wypłatę dywidendy.

Szczegóły dotyczące decyzji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w zakresie wypłaty dywidendy z zysków Spółki  zostały umieszczone w opublikowanych przez Spółę raportach bieżących:

RB 30/2009 - https://www.grupatrakcja.com/relacje-inwestorskie/raporty/raporty-biezace/215-none

RB 20/2016 - https://www.grupatrakcja.com/relacje-inwestorskie/raporty/raporty-biezace/729-none

RB 12/2017 - https://www.grupatrakcja.com/relacje-inwestorskie/raporty/raporty-biezace/836-none

RB 12/2018 - https://www.grupatrakcja.com/relacje-inwestorskie/raporty/raporty-biezace/899-none

 

PRAWO POBORU

Stosownie do art. 433 § 1 KSH, akcjonariuszom Spółki przysługuje prawo pierwszeństwa objęcia akcji Spółki nowej emisji w stosunku do liczby posiadanych akcji (prawo poboru), przy czym prawo poboru przysługuje również w przypadku emisji papierów wartościowych zamiennych na akcje Spółki lub inkorporujących prawo zapisu na akcje Spółki.

Ponadto, zgodnie z art. 433 § 2 KSH, uchwałą Walnego Zgromadzenia akcjonariusze Spółki mogą zostać pozbawieni prawa poboru nowych akcji w całości lub w części może nastąpić to wyłącznie w interesie Spółki i w przypadku, gdy zostało ono zapowiedziane w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

W dniu 14 stycznia 2020 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę nr 5 w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii D oraz wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do akcji serii D oraz zmiany Statutu. Szczegóły dot. ww. wyłączenia w stosunku do akcji serii D zostały umieszczone w opublikowanym przez Spółkę raporcie bieżącym.

RB 2/2020 - https://www.grupatrakcja.com/relacje-inwestorskie/raporty/raporty-biezace/1063-none

KOLEJNE EMISJE AKCJI

Emisja 10.279.909 akcji na okaziciela serii B, objętych po cenie emisyjnej 1 za jedną akcję oraz 24.771.519 akcji imiennych serii C objętych po cenie emisyjnej 1,70 za jedną akcję na podstawie uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 września 2019 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego z kwoty 41.119.638,40 zł  do kwoty 69.160.780,80, czyli o kwotę 28.041.142,40 zł.

Szczegółowe informacje dot. ww. emisji akcji,  w tym decyzje Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i Krajowego Depozytu Wartościowego S.A.  zostały wskazane w umieszczonych przez Spółkę raportach bieżących:

RB 48/2019 - https://www.grupatrakcja.com/relacje-inwestorskie/raporty/raporty-biezace/1010-none

RB 54/2019 - https://www.grupatrakcja.com/relacje-inwestorskie/raporty/raporty-biezace/1018-none

RB 55/2019 - https://www.grupatrakcja.com/relacje-inwestorskie/raporty/raporty-biezace/1020-none

RB 58/2019 - https://www.grupatrakcja.com/relacje-inwestorskie/raporty/raporty-biezace/1025-none

RB 63/2019 - https://www.grupatrakcja.com/relacje-inwestorskie/raporty/raporty-biezace/1031-none

RB 65/2019 - https://www.grupatrakcja.com/relacje-inwestorskie/raporty/raporty-biezace/1033-none

RB 66/2019 - https://www.grupatrakcja.com/relacje-inwestorskie/raporty/raporty-biezace/1034-none

RB 81/2019 - https://www.grupatrakcja.com/relacje-inwestorskie/raporty/raporty-biezace/1052-none

RB 82/2019 - https://www.grupatrakcja.com/relacje-inwestorskie/raporty/raporty-biezace/1053-none

RB 83/2019 - https://www.grupatrakcja.com/relacje-inwestorskie/raporty/raporty-biezace/1055-none

PODWYŻSZENIE KAPITAŁU W 2022 ROKU

W dniu 22 czerwca 2022 roku Spółka zawarła umowę inwestycyjną z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. [dalej: PKP PLK], zgodnie z którą PKP PLK zobowiązała się do objęcia 250.000.000 akcji zwykłych imiennych serii E w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki, po cenie emisyjnej 0,80 zł za jedną akcję serii E, w zamian za wkład pieniężny w wysokości 200.000.000,00 zł.

Szczegółowe informacje dot. ww. podwyższenia kapitału w 2022 roku, w tym decyzje Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i Krajowego Depozytu Wartościowego S.A.  zostały wskazane w umieszczonych przez Spółkę raportach bieżących:

RB 6/2022 - https://www.grupatrakcja.com/relacje-inwestorskie/raporty/raporty-biezace/1216-none

RB 8/2022 - https://www.grupatrakcja.com/relacje-inwestorskie/raporty/raporty-biezace/1218-none

RB 16/2022 - https://www.grupatrakcja.com/relacje-inwestorskie/raporty/raporty-biezace/1230-none

RB 22/2022 - https://www.grupatrakcja.com/relacje-inwestorskie/raporty/raporty-biezace/1237-none

RB 35/2022 - https://www.grupatrakcja.com/relacje-inwestorskie/raporty/raporty-biezace/1253-none

RB 36/2022 - https://www.grupatrakcja.com/relacje-inwestorskie/raporty/raporty-biezace/1254-none

RB 37/2022 - https://www.grupatrakcja.com/relacje-inwestorskie/raporty/raporty-biezace/1256-none

RB 38/2022 - https://www.grupatrakcja.com/relacje-inwestorskie/raporty/raporty-biezace/1257-none

RB 49/2022 - https://www.grupatrakcja.com/relacje-inwestorskie/raporty/raporty-biezace/1271-none

RB 56/2022 - https://www.grupatrakcja.com/relacje-inwestorskie/raporty/raporty-biezace/1281-none