Raporty bieżące

12/2018 - Uchwała o wypłacie dywidendy podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Zarząd spółki Trakcja PRKiI S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę (uchwała nr 6) aby zysk Spółki za rok 2017 w wysokości 32 039 476,84 złotych przeznaczyć:

- w kwocie 5 139 954,80 złotych (tj. 0,1 zł na jedną akcję) na wypłatę dywidendy,

- w kwocie 26 899 522,04 złotych na kapitał zapasowy,

tj. zgodnie z opinią Rady Nadzorczej Spółki.

 

Liczba akcji objętych dywidendą wynosi 51 399 548.

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustaliło dzień dywidendy na 25 września 2018 r., a dzień wypłaty dywidendy na 15 października 2018 r.

 

Podstawa prawna:

§ 19 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 757)

 

Powrót do listy