Akcjonariat

Akcjonariat

Akcjonariusz Liczba akcji % udział w ogólnej liczbie głosów na ZWZ Liczba głosów % udział w ogólnej liczbie głosów

PKP PLK S.A.*

278 399 145

82,75%

278 399 145

82,75%

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.**

25 733 706

7,65%

25 733 706

7,65%

Pozostali akcjonariusze

32 318 125

9,60%

32 318 125

 9,60%

Ogólna liczba akcji 336.450.976 100,00% 336.450.976   100,00%

* PKP PLK SA posiada 4.514.405 obligacji serii G uprawniających do objęcia 4.514.405 akcji Spółki serii D.

** Agencja Rozwoju Przemysłu posiada 11.764.705 obligacji imiennych serii F, wyemitowanych przez Spółkę, zamiennych na akcje Spółki serii D. Prawo do zamiany obligacji na akcje Spółki serii D może zostać wykonane w terminie nie później niż do 31 grudnia 2023 r., przy czym prawo to Agencja Rozwoju Przemysłu może wykonać w stosunku do wszystkich lub niektórych Obligacji (w każdym przypadku jednak nie mniej niż 10% Obligacji).