Polityka prywatności

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI DLA KONTRAHENTÓW TRAKCJI

BĘDĄCYCH OSOBAMI FIZYCZNYMI ORAZ PRACOWNIKÓW/WSPÓŁPRACOWNIKÓW KONTRAHENTÓW TRAKCJI

Ochrona prywatności jest dla nas ważna. Dokładamy wszelkich starań, aby w odpowiedni sposób zabezpieczyć Twoje dane osobowe i w przejrzysty sposób przedstawić Tobie w jaki sposób je przetwarzamy.

Od 25 maja 2018 roku stosujemy europejskie przepisy o ochronie danych w postaci Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1) („RODO”) oraz ustawę o ochronie danych z 10 maja 2018 roku (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000).

W związku z tym chcielibyśmy Ciebie poinformować o przetwarzaniu Twoich danych osobowych i zasadach ich przetwarzania w ramach Trakcji.

Niniejsza polityka („Polityka Prywatności”), przygotowana przez Trakcja PRKiI S.A. (dalej jako „Administrator” lub „my”, „nas”, „Trakcja”) jest skierowana do kontrahentów (w tym partnerów biznesowych, dostawców, klientów, kontrahentów) Trakcji będących osobami fizycznymi oraz do osób kontaktowych dla Trakcja, od tych kontrahentów (bez względu na formę prawną) (w tym pracowników/współpracowników kontrahentów Trakcji).

Celem niniejszej Polityki Prywatności jest dostarczenie informacji o zasadach i regułach stosowanych do przetwarzania danych osobowych ww. wymienionych osób.

1. Kto odpowiada za Twoje dane osobowe? (Administrator)

Administratorem twoich danych osobowych jest Trakcja PRKiI S.A ul. Złota 59 XVIII p., 00-120 Warszawa.

2. Jak się skontaktować z Administratorem?

W sprawach dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych przez Administratora skontaktuj się z nami na adres wskazany w pkt 1 powyżej, za pomocą poczty elektronicznej na adres rodo@grupatrakcja.com lub telefonicznie pod numerem +48 22 483 30 00.

3. Na jakiej podstawie i w jakim celu przetwarzamy Twoje dane osobowe?

W zakresie, w jakim przetwarzamy Twoje dane osobowe pozyskane bezpośrednio od Ciebie, przetwarzamy je w jednym lub kilku z następujących celów i na jednej lub kilku z następujących podstaw:

 1. w celu przygotowania, zawarcia lub wykonania umowy, a także kontaktu w związku z przygotowaniem, zawarciem lub realizacją umowy, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
 2. w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora związanego z prowadzeniem marketingu bezpośredniego Administratora lub stron trzecich, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, zaś w przypadku gdyby nie łączyła Cię z Administratorem relacja biznesowa – na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, tj. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;
 3. w celu realizacji obowiązku prawnego Administratora polegającego na archiwizowaniu dokumentacji dotyczącej m.in. zawartych umów, dostaw, rozliczeń, reklamacji, dokumentacji księgowej, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (w związku m.in. z przepisami ustawy o rachunkowości oraz Ordynacji podatkowej);
 4. w zakresie w jakim jesteś osobą posiadającą dostęp do informacji poufnych w rozumieniu MAR, w celu realizacji obowiązku prawnego Administratora związanego z obowiązkami informacyjnymi Administratora jako spółki publicznej, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO (w związku m.in. z przepisami rozporządzenia MAR, tj. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
 5. w zakresie, w jakim Administrator przetwarza szczególne kategorie danych osobowych, przetwarzane one są w celu realizacji obowiązków prawnych nałożonych na Administratora (m.in. w związku z zapewnieniem bezpiecznych i higienicznych warunków pracy) a także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, tj. odpowiednio na podstawie art. 9 ust. 2 lit. b) lub f) RODO.
 6. w zakresie, w jakim Administrator stosuje monitoring wizyjny lub inne formy monitoringu Administrator przetwarza Twoje dane osobowe celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora związanego z zapewnieniem organizacji procesu pracy, ochrony osób przebywających na terenie zarządzanym przez Administratora, ochrony mienia oraz informacji należących do Administratora, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
 7. w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora związanego z ustaleniem, dochodzeniem lub obroną przed roszczeniami w drodze postępowań pozasądowych, sądowych lub egzekucyjnych, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
 8. w zakresie w jakim przetwarzamy Twój wizerunek w celu usprawnienia komunikacji wewnętrznej oraz prowadzenia działalności marketingowej podstawą prawną jego przetwarzania jest Twoja zgoda tj. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;
 9. w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora związanego z potwierdzeniem spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w związku z postanowieniami Prawa zamówień publicznych, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
 10. w zakresie danych dotyczących wyroków skazujących i naruszeń prawa w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora związanego z potwierdzeniem spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, Prawa zamówień publicznych oraz przepisów wykonawczych, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO oraz zgodnie z art. 10 RODO;
 11. w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora związanego z wykazaniem niezbędnych kwalifikacji oraz doświadczenia personelu Administratora w celu potwierdzenia spełnienia warunków i wymogów stawianych przez potencjalnych kontrahentów Administratora w związku z ubieganiem się przez niego o zamówienia w trybie innym niż na podstawie Prawa zamówień publicznych, w tym w szczególności w ramach postępowań podprogowych, zapytań ofertowych, przetargów i negocjacji, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
 12. w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora związanego z usprawnieniem komunikacji wewnątrz organizacji, a także w komunikacji z kontrahentami Administratora, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Przez prawnie uzasadniony interes Administratora należy rozumieć: prowadzenie marketingu bezpośredniego Administratora lub stron trzecich; zapewnienie bezpieczeństwa osobom przebywającym na terenie zarządzanym przez Administratora oraz zapewnienie bezpieczeństwa mienia, danych i tajemnic należących do Administratora; ustalenie i dochodzenie roszczeń Administratora oraz obrona przez roszczeniami; potwierdzenie spełnienie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; wykazanie niezbędnych kwalifikacji oraz doświadczenia personelu Administratora w związku z ubieganiem się o zamówienia w trybie innym niż przewidziany w Prawie zamówień publicznych; usprawnienie komunikacji wewnątrz firmy oraz komunikacji zewnętrznej.

W zakresie, w jakim dane osobowe zbierane są niebezpośrednio od Ciebie, Administrator przetwarza je w następującym zakresie, w jednym lub kilku z następujących celów oraz na jednej lub kilku z poniższych podstaw prawnych:

 1. w zakresie imienia i nazwiska, stanowiska, firmy, numeru telefonu służbowego, adresu e-mail, adresu korespondencyjnego, wykształcenia, kwalifikacji, uprawnień, przebiegu dotychczasowego zatrudnienia, doświadczenia (przeprowadzonych projektów) – w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora związanego z potwierdzeniem spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w związku z postanowieniami Prawa zamówień publicznych, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
 2. w zakresie imienia i nazwiska, stanowiska, firmy, numeru telefonu służbowego, adresu e-mail, adresu korespondencyjnego, wykształcenia, kwalifikacji, uprawnień, przebiegu dotychczasowego zatrudnienia, doświadczenia (przeprowadzonych projektów), w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora związanego z potwierdzeniem spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz danych o karalności (w zakresie danych dotyczących wyroków skazujących i naruszeń prawa) w związku z postanowieniami Prawa zamówień publicznych oraz aktów wykonawczych, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO oraz zgodnie z art. 10 RODO;
 3. w zakresie imienia i nazwiska, stanowiska, firmy, numeru telefonu służbowego, adresu e-mail, adresu korespondencyjnego, wykształcenia, kwalifikacji, uprawnień, przebiegu dotychczasowego zatrudnienia, doświadczenia (przeprowadzonych projektów) – w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora związanego z wykazaniem niezbędnych kwalifikacji oraz doświadczenia personelu Administratora w celu potwierdzenia spełnienia warunków i wymogów stawianych przez potencjalnych kontrahentów Administratora w związku z ubieganiem się przez niego o zamówienia w trybie innym niż na podstawie Prawa zamówień publicznych, w tym w szczególności w ramach postępowań podprogowych, zapytań ofertowych, przetargów i negocjacji, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
 4. w zakresie imienia, nazwiska, firmy, adresu prowadzenia działalności gospodarczej, numeru NIP, numeru rachunku bankowego, adresu do korespondencji, adresu e-mail – w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na administratorze w związku z realizacją umowy, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (w związku m.in. z przepisami ustawy o rachunkowości oraz Ordynacji podatkowej);
 5. w zakresie imienia, nazwiska, adresu do korespondencji, numeru telefonu, adresu e-mail i innych przekazanych danych – w zakresie w jakim jest to niezbędne dla celów współpracy / realizacji umowy z Administratorem - w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na ułatwieniu współpracy lub realizacji umowy, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
 6. w zakresie imię, nazwisko, nr telefonu, adres e-email – w zakresie w jakim jest to niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń w postępowaniu sądowym, administracyjnym lub też innym postępowaniu pozasądowym - w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na ustaleniu, dochodzeniu roszczeń lub praw Administratora lub obrony przed takimi roszczeniami, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
 7. w zakresie, w jakim Administrator przetwarza przekazane mu szczególne kategorie danych osobowych, przetwarzane one są w celu realizacji obowiązków prawnych nałożonych na Administratora (m.in. w związku z zapewnieniem bezpiecznych i higienicznych warunków pracy) a także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, tj. odpowiednio na podstawie art. 9 ust. 2 lit. b) lub f) RODO.

Przez prawnie uzasadniony interes Administratora należy rozumieć: ustalenie i dochodzenie roszczeń Administratora oraz obrona przez roszczeniami; potwierdzenie spełnienie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; wykazanie niezbędnych kwalifikacji oraz doświadczenia personelu Administratora w związku z ubieganiem się o zamówienia w trybie innym niż przewidziany w Prawie zamówień publicznych; usprawnienie komunikacji wewnątrz firmy oraz komunikacji zewnętrznej.

4. Źródło pochodzenia danych

W zakresie, w jakim Administrator przetwarza Twoje dane osobowe zgromadzone niebezpośrednio od Ciebie, przetwarza je w związku z przekazaniem ich Administratorowi przez kontrahenta – w tym Twojego pracodawcę lub zleceniodawcę, z którym współpracuje Administrator.

5. Odbiorcy i kategorie odbiorców danych osobowych

Możemy udostępniać Twoje dane osobowe następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych:

 1. usługodawcom świadczącym usługi Są to m.in.:
 • podmioty świadczące usługi z zakresu medycyny, w tym medycyny pracy;
 • podmioty świadczące usługi księgowo-kadrowe;
 • podmioty świadczące usługi prawne;
 • podmioty świadczące usługi IT;
 • dostawcy pozapłacowych benefitów dla osób zatrudnionych (np. karta sportowa, prywatna opieka zdrowotna, ubezpieczenia na życie lub ubezpieczenia emerytalne);
 1. inni podwykonawcy
 2. konsorcjanci;
 3. zamawiający w związku z ubieganiem się o udzielenie zamówień publicznych lub zamówień nieobjętych Prawem zamówień publicznych.
 4. jeżeli obowiązek taki wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, Administrator może też udostępniać Twoje dane osobowe uprawnionym organom państwowym, w tym m.in.: Urzędowi Skarbowemu; Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych; Państwowej Inspekcji Pracy; Urzędowi Transportu Kolejowego;  Komisja Nadzoru Finansowego; Policji i Prokuraturze;
 5. podmiotom z grupy kapitałowej Trakcja.

6. Jakie masz prawa wobec danych osobowych?

W zakresie dozwolonym przez przepisy  RODO przysługują Ci prawa w odniesieniu do Twoich danych osobowych:

 1. Dostęp do danych osobowych. W każdym czasie możesz skorzystać z prawa dostępu do swoich danych.
 2. Sprostowanie i uzupełnienie danych. Masz prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania Twoich danych osobowych, które są nieprawidłowe, a także żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych.
 3. Prawo do usunięcia danych. Masz prawo do żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia Twoich danych osobowych w każdym z następujących przypadków:
 • gdy dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
 • gdy osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
 • gdy wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych, o którym mowa w pkt. e) poniżej i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania tych danych;
 • gdy dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem;
 • gdy dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii Europejskiej lub prawie polskim.

Administrator nie będzie mógł jednak usunąć Twoich danych osobowych w zakresie w jakim ich przetwarzanie będzie niezbędne (i) do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji, (ii) do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii Europejskiej lub prawa polskiego, (iii) do celów statystycznych na zasadach określonych w RODO, (iv)] do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 1. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych. Masz prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania, w przypadkach, gdy:
 • kwestionujesz prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a sprzeciwiasz się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
 • Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Tobie, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 • wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania, o którym mowa w pkt. e) poniżej – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec Twoich podstaw sprzeciwu.
 • gdy Twoje dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego, o których mowa w  RODO.
 1. Prawo do sprzeciwu. Masz prawo zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych, w przypadku gdy Administrator przetwarza te dane w prawnie uzasadnionym interesie, w tym w celu marketingu bezpośredniego. W zakresie w jakim dane przetwarzane są w celu innym niż marketing bezpośredni, Administrator danych może nie uwzględnić sprzeciwu jeśli wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Twoich interesów, praw i wolności, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 2. Prawo do cofnięcia zgody. W zakresie w jakim przetwarzanie Twoich danych osobowych następuje w oparciu o Twoją zgodę, masz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 3. Prawo do przenoszenia danych. W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody oraz przetwarzanie danych odbywa się w sposób zautomatyzowany - masz prawo otrzymać od Administratora w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego swoje dane osobowe, które dostarczyli Państwo Trakcji. Masz także prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi.
 4. Prawo do skargi. Masz prawo do wniesienia skargi na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Uprawnienia, o których mowa w pkt. a)-g) powyżej można wykonać poprzez skontaktowanie się z Administratorem w sposób określony w pkt. 2 powyżej.

Z uprawnienia do skargi, o której mowa w pkt h) powyżej można skorzystać kontaktując się bezpośrednio z Urzędem Ochrony Danych Osobowych.

7. Przetwarzanie danych osobowych szczególnie chronionych oraz dotyczących wyroków skazujących i naruszeń prawa

Niektóre kategorie danych osobowych są uznawane za szczególnie chronione zgodnie z przepisami o ochronie danych i jako takie podlegają wyższemu poziomowi ochrony i bezpieczeństwa. Zgodnie z przepisami, następujące kategorie danych osobowych są uznawane za szczególnie chronione: (1) rasa lub pochodzenie etniczne; (2) poglądy polityczne; (3) przekonania religijne lub filozoficzne; (4) członkostwo w związkach zawodowych; (5) życie seksualne lub orientacja seksualna; (6) fizyczne lub psychiczne zdrowie lub uwarunkowania; (7) dane genetyczne i dane biometryczne; oraz odrębna kategoria danych w postaci (8) dane dotyczące wyroków skazujących i naruszeń prawa.

Administrator gromadzi i przetwarza dane osobowe szczególnie chronione oraz dane dotyczące wyroków skazujących i naruszeń prawa w bardzo ograniczonych przypadkach i tylko wtedy, gdy jest to dozwolone przez prawo.

8. Podanie danych osobowych

Twoje dane osobowe możemy pozyskiwać bezpośrednio od Ciebie jako kontrahenta lub dane osobowe osoby kontaktowej kontrahenta, w tym pracowników/ współpracowników pośrednio od kontrahenta. Podanie przez Ciebie jako kontrahenta danych osobowych w celu realizacji umowy z Trakcją w zakresie imienia i nazwiska, nazwa firmy, dane adresowe, NIP jest warunkiem zawarcia umowy. Niepodanie tych danych uniemożliwi nam realizację celu przetwarzania, dla którego zostały zebrane. W pozostałym zakresie jeżeli podawane są dane, jest to dobrowolne.

9. Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich

W przypadku przekazywania Twoich danych osobowych do państw trzecich, tj. do odbiorców mających siedzibę poza Europejski Obszar Gospodarczy lub Szwajcarią w krajach, które według Komisji Europejskiej nie zapewniają wystarczającej ochrony danych (kraje trzecie niezapewniające odpowiedniego poziomu ochrony), Administrator je przekazuje wykorzystując mechanizmy zgodne z obowiązującym prawem, które obejmują m.in. (1.) „Standardowe Klauzule Umowne“ UE, (2.) uzyskanie certyfikatu zgodności z Tarczą Prywatności przez osobę trzecią (w przypadku, gdy posiada siedzibę w Stanach |Zjednoczonych), (3) gdy przekazywanie danych następuje do kraju trzeciego, wobec którego Komisja Europejska stwierdziła na podstawie decyzji, że państwo trzecie spełnia odpowiedni poziom ochrony. Więcej informacji o istniejących zabezpieczeniach wdrożonych przez Administratora w celu zapewnienia przetwarzania danych osobowych zgodnie z odpowiednimi przepisami oraz o możliwościach uzyskania kopii danych lub o miejscu udostępnienia danych można uzyskać kontaktując się z nami w sposób wskazany w pkt 2 powyżej.

10. Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Administrator dokłada wszelkich starań aby Twoje dane osobowe przetwarzane były w sposób adekwatny i tak długo jak jest to niezbędne do celów, w jakich zostały one zebrane. Mając to na uwadze, Trakcja przechowuje Państwa dane osobowe przez okres nie dłuższy niż konieczny do osiągnięcia celów, dla których zebrano dane lub, jeśli jest to konieczne, w celu zachowania zgodności z obowiązującym prawem, w szczególności przez okres obowiązywania umowy i okres przedawnienia roszczeń.

11. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Administrator nie dokonuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania w oparciu o przekazane przez Państwa dane osobowe.

12. Zmiany Polityki Prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności może ulec zmianie w szczególności, w przypadku gdyby potrzeba lub obowiązek wprowadzenia takich zmian wynikały ze zmiany stosownych przepisów prawa, w tym zmian odbiorców danych.

Osoby, których dane są przetwarzane zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności zostaną powiadomieni o jej zmianach ze stosownym wyprzedzeniem, przed wprowadzeniem zmian w Polityce Prywatności, za pośrednictwem Administratora.