Raporty bieżące

58/2019 - Zawarcie umów objęcia akcji serii B oraz akcji serii C

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 54/2019 Spółki Trakcja PRKiI S.A. („Spółka”) z dnia 4 października 2019 r. w sprawie subskrypcji i oferty akcji zwykłych na okaziciela serii B oraz akcji zwykłych imiennych serii C oraz zawarcia przez Spółkę umowy o plasowanie akcji serii B oraz akcji serii C oraz raportu bieżącego nr 55/2019 Spółki z dnia 9 października 2019 r. w sprawie ustalenia przez Zarząd liczby akcji oferowanych oraz zawarcia aneksu do umowy o plasowanie, Zarząd Spółki informuje, iż w związku z ofertą 10.279.909 (słownie: dziesięć milionów dwieście siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,80 zł (słownie: osiemdziesiąt groszy) każda („Akcje Serii B”), oraz nie mniej niż 13.014.209 (słownie: trzynaście milionów czternaście tysięcy dwieście dziewięć) i nie więcej niż 25.014.209 (słownie: dwadzieścia pięć milionów czternaście tysięcy dwieście dziewięć) akcji zwykłych imiennych serii C („Akcje Serii C”, łącznie z Akcjami Serii B jako „Akcje”), realizowaną na podstawie uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 września 2019 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii B oraz akcji zwykłych imiennych serii C w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, dematerializacji oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. praw do akcji serii B, akcji serii B, akcji serii C oraz zmiany Statutu Spółki („Uchwała”), w dniu 10 października 2019 r. Spółka zawarła z inwestorami umowy objęcia 10.279.909 Akcji Serii B oraz 24.771.519 Akcji Serii C. Cena za każdą Akcję Serii B oraz każdą Akcji Serii C, zgodnie z Uchwałą, wynosiła 1,70 PLN. Łączna cena za objęte Akcje wyniosła 59.587.427,6 PLN, z czego 12.242.952 Akcji Serii C zostało objętych przez dotychczasowego akcjonariusza Spółki - COMSA S.A.U. („COMSA”) i opłaconych w drodze potrącenia wierzytelności COMSA względem Spółki w łącznej kwocie 20.813.018,40 PLN, o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym 53/2019 z dnia 4 października 2019 r.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Zastrzeżenie:

Niniejszy raport bieżący został przygotowany stosownie do wymogów art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE. Niniejszy raport bieżący ma charakter wyłącznie informacyjny i celem jego publikacji przez Spółkę jest wyłącznie przekazanie informacji na temat zawarcia przez Spółkę oraz inwestorów umów objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii B oraz akcji zwykłych imiennych serii C Spółki. Niniejszy raport bieżący nie służy w jakikolwiek sposób, bezpośrednio lub pośrednio, promowaniu subskrypcji akcji nowej emisji i nie jest materiałem promocyjnym przygotowanym lub opublikowanym przez Spółkę na potrzeby promowania akcji nowej emisji lub ich subskrypcji albo zachęcania, bezpośrednio lub pośrednio, do ich objęcia. Niniejszy materiał, jak też jakakolwiek jego część, nie jest przeznaczony do rozpowszechniania, bezpośrednio lub pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki albo w innych państwach, w których publiczne rozpowszechnianie informacji zawartych w niniejszym materiale może podlegać ograniczeniom lub być zakazane przez prawo. Papiery wartościowe, o których mowa w niniejszym materiale, nie zostały i nie zostaną zarejestrowane na podstawie Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 r. ze zmianami (U.S. Securities Act of 1933) i nie mogą być oferowane ani zbywane na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki, z wyjątkiem transakcji niepodlegających obowiązkowi rejestracyjnemu przewidzianemu w Amerykańskiej Ustawie o Papierach Wartościowych lub na podstawie wyjątku od takiego obowiązku rejestracyjnego.

 

Powrót do listy