Raporty bieżące

48/2019 - Informacja o uchwałach podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki oraz o zgłoszonych sprzeciwach

Zarząd spółki Trakcja PRKiI S.A. („Spółka”) niniejszym podaje do publicznej wiadomości treść podjętych uchwał przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („NWZ”), zwołane na 13 września 2019 r., a które odbyło się w dniu 27 września 2019 r. po wznowieniu obrad NWZ.

 

Treść wszystkich uchwał poddanych pod głosowanie wraz z wynikami głosowania stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego raportu bieżącego.

 

Jednocześnie Zarząd informuje, iż podczas obrad NWZ jeden z akcjonariuszy zgłosił projekty uchwał do punktu 4 i 5 porządku obrad NWZ i uchwały te są przedstawione w ww. załączniku i zostały powzięte przez NWZ.

 

Ponadto Zarząd  Spółki informuje, że NWZ nie odstąpiło od rozpatrywania żadnego z punktów planowanego porządku obrad.

 

Podczas obrad NWZ zgłoszono sprzeciw do następujących uchwał:

- uchwała nr 5 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii B oraz akcji zwykłych imiennych serii C w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, dematerializacji oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. praw do akcji serii B, akcji serii B, akcji serii C oraz zmiany Statutu,

- uchwała nr 6 w sprawie zmiany Statutu Spółki.

 

 

 

Podstawa prawna przekazania raportu:

§ 19 ust. 1 pkt 6, 7, 8 i 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Powrót do listy