Raporty bieżące

30/2009 - Podjęcie uchwały o wypłacie dywidendy

Zarząd Spółki Trakcja Polska S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 24 czerwca 2009 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę nr 6/2009 w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2008.

Zysk netto za rok obrotowy 2008 w kwocie 19.280.000,00 zł podzielono w następujący sposób:
- kwota 16.010.548,00 zł zostanie przeznaczona na dywidendę dla Akcjonariuszy;
- pozostała kwota 3.269.452,00 zł zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy Spółki.         
W podziale zysku bierze udział 160.105.480 akcji serii A, B, C, D, E, F. Dywidenda na jedną akcję wynosi 0,10 zł. Dzień dywidendy został ustalony na dzień 30 lipca 2009 roku, natomiast dzień wypłaty dywidendy -  na dzień 15 września 2009 roku.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe; oraz § 38 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.


Maciej Radziwiłł – Prezes Zarządu
Tadeusz Kozaczyński – Wiceprezes Zarządu

Powrót do listy