Raporty bieżące

2/2020 - Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 14 stycznia 2020 roku

Zarząd spółki Trakcja PRKiI S.A. („Spółka”) niniejszym podaje do publicznej wiadomości treść podjętych uchwał przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („NWZ”), które odbyło się 14 stycznia 2020 r.

Treść wszystkich uchwał z załącznikami poddanych pod głosowanie wraz z wynikami głosowania stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego raportu bieżącego. Wszystkie projekty uchwał, które były poddane pod głosowanie zostały podjęte przez NWZ.

Ponadto Zarząd Spółki informuje, że NWZ nie odstąpiło od rozpatrywania żadnego z punktów planowanego porządku obrad, a do protokołu podczas obrad nie zgłoszono sprzeciwów.

 

Podstawa prawna przekazania raportu:

§ 19 ust. 1 pkt 6, 7, 8 i 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Powrót do listy