Raporty bieżące

26/2014 - Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki

Zarząd Spółki Trakcja PRKiI S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) niniejszym podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 16 października 2014 r. Treść wszystkich podjętych uchwał wraz z uchwałą nr 4 dot. zmiany Statutu Spółki stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego raportu bieżącego. Wskazanie dokonanych zmian Statutu stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego raportu.

 

Ponadto Zarząd  Spółki informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrywania żadnego z punktów planowanego porządku obrad, a do protokołu podczas obrad nie zgłoszono sprzeciwów.

 

 

Podstawa prawna:

§ 38 ust. 1 pkt 2,  pkt 7), 8), 9) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Powrót do listy