Raporty bieżące

66/2019 - Komunikat Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w sprawie rejestracji praw do akcji serii B Spółki

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 64/2019 spółki Trakcja PRKiI S.A. („Spółka”) z dnia 25 października 2019 r., Zarząd Spółki informuje, że w dniu 6 listopada 2019 r. powziął informację o komunikacie Działu Operacyjnego Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) nr ONP/2019/119 z dnia 5 listopada 2019 roku, informującego, że zgodnie z decyzją (oświadczeniem) KDPW z dnia 25 października 2019 r. nr 892/2019 w dniu 6 listopada 2019 r. w KDPW nastąpi rejestracja 10.279.909 (słownie: dziesięć milionów dwieście siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięć) praw do akcji zwykłych na okaziciela serii B, oznaczonych kodem ISIN PLTRKPL00097.

 

 

Podstawa prawna:

§ 17 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 757)

Powrót do listy