Raporty bieżące

81/2019 - Warunkowa rejestracja akcji zwykłych na okaziciela serii B w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.

Zarząd Spółki Trakcja PRKiI S.A („Spółka”) informuje, że w dniu 11 grudnia 2019 r. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) wydał oświadczenie nr 1112/2019 w sprawie zawarcia przez KDPW ze Spółką umowy o rejestrację w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW 10.279.909 (słownie: dziesięć milionów dwieście siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii B Spółki o wartości nominalnej 0,80 zł (słownie: osiemdziesiąt groszy) każda akcja („Akcje Serii B”) pod kodem ISIN PLTRKPL00014, pod warunkiem dopuszczenia Akcji Serii B do obrotu na rynku regulowanym.

Zarejestrowanie Akcji Serii B w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW nastąpi w związku z zamknięciem kont prowadzonych dla zbywalnych praw do Akcji Serii B oznaczonych kodem PLTRKPL00097, w terminie trzech dni od otrzymania przez KDPW decyzji Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. o dopuszczeniu Akcji Serii B do obrotu na rynku regulowanym.

Informacja o zarejestrowaniu Akcji Serii B w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW zostanie przekazana w formie komunikatu operacyjnego KDPW, o wydaniu którego Spółka poinformuje w drodze odrębnego raportu bieżącego.

Podstawa prawna:

§ 17 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Powrót do listy