Raporty bieżące

12/2017 - Uchwała o wypłacie dywidendy podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Zarząd spółki Trakcja PRKiI S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę (uchwała nr 6) aby zysk Spółki za rok 2016 w wysokości 28 698 634,86 złotych przeznaczyć:

- w kwocie 25 699 774,00 złotych (tj. 0,50 zł na jedną akcję) na wypłatę dywidendy,

- w kwocie 2 998 860,86 złotych na kapitał zapasowy,

tj. zgodnie z opinią Rady Nadzorczej Spółki.

 

Liczba akcji objętych dywidendą wynosi 51 399 548.

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustaliło dzień dywidendy na 5 lipca 2017 r., a dzień wypłaty dywidendy na 19 lipca 2017 r.

 

 

Podstawa prawna przekazania raportu:

§ 38 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. 

Powrót do listy