Raporty bieżące

11/2008 - Wprowadzenie do obrotu giełdowego i data pierwszego notowania

Podstawa prawna: § 34 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. 2005, nr 209, poz. 1744)

 

Zarząd Trakcja Polska S.A. informuje, iż Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Uchwałą Nr 228/2008 z dnia 31 marca 2008r. postanowił:

  1. wprowadzić z dniem 1 kwietnia 2008r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 1.599.480 (milion pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć czterysta osiemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii A spółki Trakcja Polska S.A., o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem „PLTRKPL00014”,
  2. wprowadzić z dniem 1 kwietnia 2008r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 83.180.870 (osiemdziesiąt trzy miliony sto osiemdziesiąt tysięcy osiemset siedemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii C spółki Trakcja Polska S.A., o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem „PLTRKPL00014”,
  3. wprowadzić z dniem 1 kwietnia 2008r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 19.516.280 (dziewiętnaście milionów pięćset szesnaście dwieście osiemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii D spółki Trakcja Polska S.A., o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem „PLTRKPL00014”,
  4. wprowadzić z dniem 1 kwietnia 2008r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 25.808.850 (dwadzieścia pięć milionów osiemset osiem tysięcy osiemset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii E spółki Trakcja Polska S.A., o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem „PLTRKPL00014”,
  5. wprowadzić z dniem 1 kwietnia 2008r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 30.000.000 (trzydzieści milionów) praw do akcji zwykłych na okaziciela serii F spółki Trakcja Polska S.A., o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem „PLTRKPL00022”,
  6. notować akcje spółki Trakcja Polska S.A., w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą „TRAKCJA” i oznaczeniem „TRK”
  7. notować prawa do akcji spółki Trakcja Polska S.A., w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą „TRAKCJA-PDA” i oznaczeniem „TRKA”.

Jednocześnie data pierwszego notowania praw do akcji i akcji Trakcja Polska S.A. została ustalona na 1 kwietnia br.

 

31.03.2008
Maciej Radziwiłł – Prezes Zarządu
Tadeusz Kozaczyński – Wiceprezes Zarządu

Powrót do listy