2022

2022

Plik Excel

(w tys. zł)

SKONSOLIDOWANE WYBRANE DANE FINANSOWE

 31.12.2022

Przychody ze sprzedaży

1 501 957

Zysk (strata) na działalności operacyjnej

-289 110

Zysk (strata) brutto

-326 432

Zysk (strata) netto

-311 078

Aktywa razem

1 392 419

Zobowiązania ogółem

1 182 350

Zobowiązania długoterminowe

110 938

Zobowiązania krótkoterminowe

1 071 412

Kapitał własny przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej

210 225

Kapitał własny ogółem

210 069

Kapitał podstawowy

269 161

Liczba akcji na koniec okresu (w szt.)

336 450 976

 

PODSTAWOWE WSKAŹNIKI FINANSOWE

31.12.2022

Rentowność sprzedaży (zysk netto/przychody ze sprzedaży)

-20,71%

Wskaźnik płynności bieżącej - current ratio (aktywa obrotowe/zobowiązania krótkoterminowe)

0,84

Wskaźnik ogólnego zadłużenia ((aktywa ogółem - kapitał własny przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej)/aktywa ogólem)

0,85

Wskaźnik rentowności na aktywach (ROA) - (zysk netto/średnioroczne aktywa ogółem)

-26,31%