2021

2021

Plik Excel

(w tys. zł)

SKONSOLIDOWANE WYBRANE DANE FINANSOWE

 31.12.2021

Przychody ze sprzedaży

1 424 841

Zysk (strata) na działalności operacyjnej

22 154

Zysk (strata) brutto

-1 625

Zysk (strata) netto

-11 583

Aktywa razem

1 378 562

Zobowiązania ogółem

1 058 462

Zobowiązania długoterminowe

356 358

Zobowiązania krótkoterminowe

702 104

Kapitał własny przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej

315 490

Kapitał własny ogółem

320 100

Kapitał podstawowy

69 161

Liczba akcji na koniec okresu (w szt.)

86 450 976

 

PODSTAWOWE WSKAŹNIKI FINANSOWE

31.12.2021

Rentowność sprzedaży (zysk netto/przychody ze sprzedaży)

-0,81%

Wskaźnik płynności bieżącej - current ratio (aktywa obrotowe/zobowiązania krótkoterminowe)

1,16

Wskaźnik ogólnego zadłużenia ((aktywa ogółem - kapitał własny przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej)/aktywa ogólem)

0,77

Wskaźnik rentowności na aktywach (ROA) - (zysk netto/średnioroczne aktywa ogółem)

-1,09%