Raporty bieżące

5/2019 - Zmiana terminów publikacji raportów okresowych w 2019 roku

Zarząd spółki Trakcja PRKiI S.A. (Spółka) w nawiązaniu do raportu bieżącego 1/2019 z dnia 18 stycznia 2019 r. informuje, że terminy publikacji raportów okresowych w 2019 roku zostają zmienione w następujący sposób:

1. Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy 2018 - planowany pierwotnie na dzień 10 kwietnia 2019 r., zostaje przesunięty na dzień 30 kwietnia 2019 r.

2. Skonsolidowany raport kwartalny zawierający skrócone jednostkowe informacje finansowe za I kwartał 2019 r. - planowany pierwotnie na dzień 16 maja 2019 r., zostaje przesunięty na dzień 30 maja 2019 r.

 
Pozostałe terminy publikacji raportów okresowych w 2019 roku nie ulegają zmianie.

 

 

 

Podstawa prawna:

§ 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 757)

Powrót do listy