Raporty bieżące

7/2017 - Opinia Rady Nadzorczej w sprawie wypłaty dywidendy

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 6/2017 Zarząd spółki Trakcja PRKiI S.A. („Spółka”) informuje, iż Rada Nadzorcza Spółki, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku za rok 2016, w dniu dzisiejszym podjęła uchwałę, w której proponuje przeznaczyć zysk netto Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku w wysokości 28 698 634,86 złotych:

- w kwocie 25 699 774,00 złotych (tj. 0,5 zł na jedną akcję) na wypłatę dywidendy,

- w kwocie 2 998 860,86 złotych na kapitał zapasowy.

 

Ostateczną decyzję w sprawie podziału zysku i wypłaty dywidendy podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

 

Podstawa prawna przekazania raportu:

§ 38 ust. 1 pkt 11 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. 

Powrót do listy