Raporty bieżące

27/2016 - Złożenie rezygnacji z pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki

Zarząd Trakcji PRKiI S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 30 grudnia 2016 r. Spółka otrzymała od Pana Sławomira Raczyńskiego oświadczenie o rezygnacji z funkcji Wiceprezesa Zarządu Trakcja PRKiI S.A. Rezygnacja została złożona ze skutkiem  na dzień 30 grudnia 2016 r.

 

Powodem złożenia rezygnacji były ważne sprawy rodzinne.

 

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 21 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. 

Powrót do listy