Raporty bieżące

23/2016 - Rezerwa na restrukturyzację zatrudnienia

Zarząd Spółki Trakcja PRKiI S.A. (dalej: "Spółka") w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 22/2016 dotyczącego optymalizacji struktury organizacyjnej przekazuje informacje dotyczące rezerwy utworzonej na restrukturyzację zatrudnienia (wypłatę świadczeń na rzecz zwalnianych pracowników), która zostanie ujęta w jednostkowym i skonsolidowanym wyniku finansowym za rok 2016.

Łączna wartość utworzonej rezerwy oraz poniesionych kosztów, która obciąży wynik Spółki i Grupy Trakcja PRKiI S.A., oszacowana na kwotę 3,9 mln złotych, będzie zaprezentowana w sprawozdaniu finansowym jednostkowym za III kwartał 2016 roku i rozliczona do 30 czerwca 2017 roku.

 

Podstawa prawna ogólna:

Art. 17 ust. 1 MAR informacje poufne

Powrót do listy