Raporty bieżące

20/2016 - Uchwała o wypłacie dywidendy podjęta przez Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników

Zarząd spółki Trakcja PRKiI S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę (uchwała nr 6b) aby zysk Spółki za rok 2015 w wysokości 35 161 377,61 złotych przeznaczyć:

- w kwocie 17 475 846,32 złotych (tj. 0,34 zł na jedną akcję) na wypłatę dywidendy,

- w kwocie 17 685 531,29 złotych na kapitał zapasowy.

 

Liczba akcji objętych dywidendą wynosi 51 399 548.

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustaliło dzień dywidendy na 24 czerwca 2016 r., a dzień wypłaty dywidendy na 8 lipca 2016 r.

 

 

Podstawa prawna przekazania raportu:

§ 38 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. 

Powrót do listy