Raporty bieżące

39/2014 - Informacja o zawarciu aneksu do umowy znaczącej

Zarząd spółki Trakcja PRKiI S.A.  („Spółka”, „Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 44/2010, niniejszym informuje o obustronnym podpisaniu przez Trakcja PRKiI S.A. w Warszawie jako Pełnomocnik Konsorcjum w składzie:

1.    Trakcja PRKiI S.A. z siedzibą w Warszawie,

2.    Przedsiębiorstwo Napraw i Utrzymania Infrastruktury Kolejowej w Krakowie Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie.

 

z

 

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie Aneksu („Aneks”) do umowy znaczącej na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych na linii kolejowej Kraków – Medyka – granica państwa na odcinku Dębica – Sędziszów Małopolski w km 111,500 – 133,600 w ramach Projektu „Modernizacja linii kolejowej E 30/C-E 30, odcinek Kraków – Rzeszów, etap III”; Przetarg 2.2  („Umowa”), zawartej w dniu 16 grudnia 2010 r.

 

Szczegółowe informacje na temat Umowy, w tym dotyczące jej wartości, Spółka zawarła w raportach bieżących nr: 44/2010 z dnia 16.12.2010 r. i 44/2010 K z dnia 17.12.2010 r.

 

W Umowie termin wykonania robót wyznaczono na 36 miesięcy od daty rozpoczęcia robót, nie później niż do dnia 30.09.2013 r.

 

Na mocy Aneksu Strony zmieniły termin realizacji robót i uzgodniły, iż roboty zostaną wykonane do dnia 8 lipca 2015 r.

 

Pozostałe postanowienia Umowy nie uległy zmianie.

 

Jako kryterium uznania Umowy za umowę znaczącą przyjęto okoliczność, iż jej wartość przekracza 10% kapitałów własnych Spółki.

 

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.  

Powrót do listy