Raporty bieżące

103/2013 - Informacja o transakcjach na akcjach Spółki

 

 

   

Zarząd spółki Trakcja S.A. informuje o otrzymaniu w dniu 5 grudnia 2013 roku zawiadomienia w trybie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi od Pana Nerijusa Eidukevičius pełniącego funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki.

 

Zawiadomienie dotyczy sprzedaży  381.584 akcji po cenie 1,50 zł za każdą akcję w wyniku przeprowadzonej transakcji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w dniu 3 grudnia 2013 roku. Transakcja zawarta została na rynku regulowanym, w trybie sesji zwykłej.

 

 

 

Podstawa prawna: Art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych w związku z §3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie przekazywania i udostępniania informacji o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi oraz zasad sporządzania i prowadzenia listy osób posiadających dostęp do określonych informacji poufnych.

Powrót do listy