Aktualności

Wyniki roku 2018

Przychody ze sprzedaży Grupy Trakcja wyniosły 1 560 648 tys. zł i były wyższe o ponad 14% od wyniku za 2017 r. oraz najwyższe od trzech lat. Wynik finansowy netto za ten okres był ujemny i wyniósł 110 172 tys. zł. natomiast przychody ze sprzedaży Trakcji PRKiI S.A. w tym okresie wyniosły 1 004 295 tys. zł, przynosząc ujemny wynik finansowy w wysokości  86 687 tys. zł. 

Na wynik finansowy Grupy i Trakcji PRKiI S.A. miały wpływ liczne czynniki o charakterze makroekonomicznym związane ze wzrostem kosztów materiałów, podwykonawców oraz kosztów pracy w okresie dynamicznego wzrostu zapotrzebowania na wszystkie środki produkcji wykorzystywane w branży budowlanej. W wynikach 2018 r. niemal w całości ujęto koszty wykonywania kontraktów zawieranych w okresie luki inwestycyjnej. Za zrealizowane prace Trakcja PRKiI S.A. złożyła lub jest w trakcie przygotowania roszczeń na kwotę ponad 120 mln zł. 

Portfel zamówień budowlanych Trakcji PRKiI S.A. na dzień 31 grudnia 2018 roku wyniósł 2 181 mln zł (z wyłączeniem części przychodów przypadającą na konsorcjantów). W roku 2018 Spółka podpisała kontrakty budowlane o łącznej wartości 1 563 mln zł (z wyłączeniem wartości robót przypadających na konsorcjantów), zaś od początku roku zawarła nowe umowy za ponad 120 mln zł. Ponadto w otwartych już przetargach łączna wartość ofert Trakcji PRKiI S.A. na pierwszych miejscach przekracza 1,1 mld zł.

Portfel zamówień budowlanych Grupy Trakcja na dzień 31 grudnia 2018 roku wyniósł 2 557 mln zł (z wyłączeniem części przychodów przypadającą na konsorcjantów). W roku 2018 spółki z Grupy Trakcja podpisały kontrakty budowlane o łącznej wartości 2 120 mln zł (z wyłączeniem wartości robót przypadających na konsorcjantów).

Grupa Trakcja realizuje głównie kontrakty kolejowe i drogowe na rynku polskim i litewskim, jednocześnie prowadząc dalszą dywersyfikację działalności. W 2018 roku przychody spółki ze sprzedaży w branży drogowej wzrosły niemal dwukrotnie przekraczając 312 mln zł, co w strukturze sprzedaży ogółem wyniosło ponad 31%. Segment kolejowy nominalnie utrzymał poziom roku ubiegłego, jednak realnie w strukturze sprzedaży spadł poniżej 60%. W segmencie tramwajowym spółka odnotowała ponad pięciokrotny wzrost sprzedaży do 15,7 mln zł, zaś w energetyce o ponad 47% do wysokości 44,7 mln zł.

W strukturze sprzedaży Grupy Trakcja wartość przychodów zagranicznych w ujęciu nominalnym wzrosła o ponad 3%, zaś w przychodach ogółem, z uwagi na wzrost sprzedaży krajowej, spadła o ok. 2,7%. Dywersyfikacja jest także widoczna w strukturze sprzedaży Grupy - udział segmentu drogowego wzrósł o 9,5 pp. zaś nominalnie o ponad 43%, realny i nominalny wzrost zanotowały także pozostałe segmenty: energetyczny, tramwajowy i produkcja.

W bieżącym roku Trakcja PRKiI S.A. uruchamia nową halę dostosowaną do serwisowania maszyn i pojazdów kolejowych w Bieńkowicach pod Wrocławiem i kontynuuje rozwój działalności m.in.: w budownictwie kubaturowym i hydrotechnice. 

 

 

Informacje dla mediów

Robert Kuczyński

   dyrektor ds. zasobów ludzkich i komunikacji

r.kuczynski@grupatrakcja.com

 

 

Powrót do listy