2017

2017

(w tys. zł)

SKONSOLIDOWANE WYBRANE DANE FINANSOWE  30.06.2017 
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 537 648
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 6 119
Zysk (strata) brutto 2 429
Zysk (strata) netto 1 089
Aktywa razem 1 420 554
Zobowiązania ogółem 684 152
Zobowiązania długoterminowe 136 013
Zobowiązania krótkoterminowe 548 139
Kapitał własny przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej 731 826
Kapitał własny ogółem 736 402
Kapitał podstawowy 41 120
Liczba akcji na koniec okresu (w szt.)        51 399 548

 

PODSTAWOWE WSKAŹNIKI FINANSOWE

30.06.2017
Rentowność sprzedaży (zysk netto/przychody ze sprzedaży) 0,2%
Wskaźnik płynności bieżącej - current ratio (aktywa obrotowe/zobowiązania krótkoterminowe) 1,25
Wskaźnik ogólnego zadłużenia (aktywa ogółem - kapitał własny przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej/aktywa ogólem) 0,48
Wskaźnik rentowności na aktywach (ROA) - zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej/średnioroczne aktywa ogółem

0,1%