2016

2016

(w tys. zł)

SKONSOLIDOWANE WYBRANE DANE FINANSOWE  30.06.2016 
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 478 829
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 25 184
Zysk (strata) brutto 22 518
Zysk (strata) netto 18 663
Aktywa razem 1 334 929
Zobowiązania ogółem 597 828
Zobowiązania długoterminowe 121 397
Zobowiązania krótkoterminowe 476 431
Kapitał własny przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej 733 635
Kapitał własny ogółem 737 101
Kapitał podstawowy 41 120
Liczba akcji na koniec okresu (w szt.)        51 399 548

 

PODSTAWOWE WSKAŹNIKI FINANSOWE

30.06.2016
Rentowność sprzedaży (zysk netto/przychody ze sprzedaży) 3,9%
Wskaźnik płynności bieżącej - current ratio (aktywa obrotowe/zobowiązania krótkoterminowe) 1,34
Wskaźnik ogólnego zadłużenia (aktywa ogółem - kapitał własny przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej/aktywa ogólem) 0,45
Wskaźnik rentowności na aktywach (ROA) - zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej/średnioroczne aktywa ogółem

1,4%