Aktualności

Stanowisko Trakcji PRKiI S.A. w sprawie umowy na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 548 na odcinku Stolno- Wąbrzeźno

  1. Spółka wyraża pogląd, że zawarta 19.04.2017 r. umowa pozostaje w mocy i nadal jest wiążąca dla Stron.
  2. Trakcja PRKiI S.A. stoi na stanowisku, że kontynuacja robót w oparciu wspomnianą umowę jest rozwiązaniem najkorzystniejszym z punktu widzenia gospodarowania środkami publicznymi oraz minimalizującym okres występowania niegodności dla kierowców i mieszkańców, występujących podczas prowadzania prac.  
  3. Po rozpoczęciu kontraktu ujawniono szereg problemów, których zignorowanie przez Wykonawcę byłoby nieprofesjonalne, a przede wszystkim niekorzystne dla Zamawiającego, wobec nieaktualnych założeń przyjętych do realizacji prac:  

a. prognozy ruchu z 2007 r.,

b. dokumentacji z 2010 r.,

c. pozwolenia na budowę z 2012 r.

Od tego czasu nastąpił istotny wzrost ruchu na przedmiotowym odcinku m.in. wskutek otwarcia autostrady A1 czy też obiektów, w których prowadzona działalność skutkuje rosnącym obciążeniem dróg. Bezkrytyczna realizacja prac w oparciu o przekazaną dokumentację spowodowałaby powstanie drogi nieodpowiadającej obecnym parametrom ruchu, szybsze zniszczenie i konieczność stałego prowadzenia napraw, a w konsekwencji zakwestionowanie przez Zamawiającego jakości wykonanych prac w okresie gwarancyjnym.

  1. Po rozstrzygnięciu przetargu i analizie dokumentacji ujawniliśmy, że Warunki techniczne wskazane w opracowanej przez Zamawiającego dokumentacji są inne niż aktualnie obowiązujące. W szczególności dotyczyło to Wytycznych technicznych dotyczących mieszanek mineralno-asfaltowych WT-2 oraz katalogu typowych konstrukcji podatnych i półsztywnych. Realizacja prac zgodnie z otrzymanym od Zamawiającego warunkami oznaczałaby złamanie przepisów i podstawę do zakwestionowania wykonanych prac na etapie odbioru!
  2. Zaistniała konieczność dostosowania projektu do aktualnie obowiązujących warunków technicznych, co Wykonawca uczynił, a Zamawiający zaakceptował. Zmiana projektowa spowodowała wzrost wartość prac o około 24 mln PLN. Brak decyzji w tej sprawie jest jedną z przyczyn ograniczenia prac.
  3. W 2018 roku wykonawca wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Zamawiającego i nie chcąc doprowadzić do wstrzymania prac, a w konsekwencji dodatkowego wydłużenia czasu realizacji, wykonywał roboty dodatkowe o łącznej wartości ok. 6 mln zł, które Zamawiający odebrał i tym samym potwierdził zasadność ich wykonania, zaś obecnie odmawia zapłaty.
  4. Mimo wielomiesięcznych prób podjęcia rozmów z Zamawiającym, w tym z władzami województwa o sposobie rozwiązania ww. problemów, Wykonawca nie otrzymał żadnych wytycznych w tym przedmiocie. Ostatecznie z uwagi na brak decyzji Zamawiającego, Wykonawca, zgodnie z zapisami umownymi miał prawo zawiesić prace.
  5. W dniu 5 kwietnia br. do spółki wpłynęło pismo od Zamawiającego - ZDW w Bydgoszczy zatytułowane „Odstąpienie od umowy”, które naszym zdaniem jest prawnie nieskuteczne, gdyż podstawa odstąpienia jest bezwzględnie nieważna. Nadto w toku realizacji Kontraktu nie zaistniały żadne przesłanki uprawniające Zamawiającego do odstąpienia od kontraktu i z pewnością brak jest podstaw do odstąpienia od kontraktu z winy wykonawcy.
  6. W odpowiedzi na powyższe pismo, w dniu 16 kwietnia Wykonawca skierował do Zamawiającego wyjaśnienia, szczegółowo odnosząc się do wszystkich zarzutów, na które Zamawiający dotychczas nie udzielił odpowiedzi.
  7. Spółka wyraża gotowość do niezwłocznego podjęcia rozmów mających na celu określenie warunków dokończenia kontraktu i powrotu do realizacji prac. 
Powrót do listy