Aktualności

Ogłoszenie w sprawie wyboru audytora

Rada Nadzorcza spółki Trakcja PRKiI S.A. zaprasza do składania pisemnych ofert na badanie i przegląd sprawozdań finansowych Trakcja PRKiI S.A., Grupy Trakcja oraz wybranych spółek Grupy Trakcja za lata 2019-2020.

Przedmiotem zamówienia jest przegląd jednostkowych półrocznych sprawozdań finansowych Trakcji PRKiI S.A. oraz wybranych spółek Grupy Trakcja za pierwsze półrocze 2019 i 2020 roku, a także skonsolidowanego półrocznego sprawozdania finansowego Grupy Trakcja za pierwsze półrocze 2019 i 2020 roku sporządzonych wg MSR/MSSF oraz PSR wraz ze sporządzeniem raportów z przeglądu.

Oferty w formie papierowej w 1 egzemplarzu w zamkniętej kopercie należy składać do 25.03.2019 (do końca dnia) na adres: Trakcja PRKiI S.A., ul. Złota 59 XVIIIp. 00-120 Warszawa z dopiskiem „Audyt” oraz w formie elektronicznej na adres e-mail: audyt@grupatrakcja.com.

Oferty przysłane po terminie nie podlegają rozpatrzeniu (decyduje data wpływu).

 

Szczegółowe informacje dostępne są w załącznikach:

Ogłoszenie w sprawie wyboru firmy audytorskiej

załącznik nr 1 – szczegółowy wykaz spółek podlegających badaniu

załącznik nr 2 – schemat organizacyjny Grupy Trakcja wraz z podstawowym opisem działalności

załącznik nr 3 – kryteria wyboru firmy audytorskiej

załącznik nr 4 – dodatkowe informacje

Powrót do listy