Aktualności

Wzmocnienie nasypów kolejowych w rejonie Malborka

Konsorcjum Trakcji PRKiI podpisało wartą 67 mln zł umowę na wzmocnienie podłoża nasypów kolejowych na linii Warszawa – Gdańsk w miejscowościach Stańkowy, Prabuty, Mleczewo oraz Dąbrówka Malborska. Prace będą prowadzone w dwóch etapach - w pierwszej kolejności zostaną przeprowadzone szczegółowe badania laboratoryjne oraz geotechniczne gruntu, na podstawie których wykonawca przygotuje dokumentację projektową naprawy nasypów. Druga faza projektu obejmie prace budowlane w zakresie wzmocnienia podłoża nasypów wraz z regulacją torów oraz sieci trakcyjnej na odcinku ok. 1,2 km. Projekt przewiduje również usunięcie ewentualnych kolizji z infrastrukturą podziemną. W ramach zadania wykonawca będzie prowadził cykliczny monitoring geotechniczny nasypu przez okres 3 lat od zakończenia robót budowlanych.

Parterem Trakcji PRKiI w konsorcjum realizującym zadanie jest spółka Poleko Budownictwo. 

Całość inwestycji zostanie zrealizowana w terminie 13 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

 

Informacje dla mediów

Robert Kuczyński

   dyrektor ds. zasobów ludzkich i komunikacji

r.kuczynski@grupatrakcja.com

Powrót do listy