Aktualności

Grupa Trakcja: po 3 kwartałach dalej rosną zyski

Po trzech kwartałach 2015 r. Grupa Trakcja odnotowała wzrost zysku brutto ze sprzedaży, który osiągnął pułap 100 mln zł. W tym samym okresie zysk netto Grupy wyniósł 38,3 mln zł, co stanowi 15 - procentową poprawę w stosunku do analogicznego okresu roku 2014. Wynik ten jest rezultatem wdrożonej polityki poprawy efektywności działalności podstawowej oraz finansowej Grupy Trakcja.

W III kwartale Grupa Trakcja wypracowała zysk netto na poziomie 20,2 mln zł. Dzięki konsekwentnemu usprawnianiu wewnętrznych procedur zarządzania kontraktami, marża brutto ze sprzedaży wyniosła 10,9%. Trzeci kwartał przyniósł Grupie zysk brutto ze sprzedaży na poziomie 36 mln zł. Z kolei zysk z działalności operacyjnej wyniósł 25,3 mln zł.

W trzecim kwartale znacząco odbudowaliśmy portfel naszych zamówień i  zaangażowaliśmy się w rynek drogowy w Polsce. W tym roku Trakcja PRKiI podpisała już kontrakty za prawie 1,2 mld zł, z których blisko 600 mln zł to kontrakty drogowe. Bierzemy aktywny udział w ofensywach inwestycyjnych PKP PLK i GDDKiA. Uczestniczymy w prekwalifikacjach na kontrakty kolejowe o wartości 9,3 mld zł i 5,4 mld zł na kontrakty drogowe” – mówi Jarosław Tomaszewski, prezes Trakcji PRKiI S.A.

Po trzech kwartałach Trakcja PRKiI S.A. odnotowała wzrost zysku netto do 27 mln z poziomu 22 mln zł w analogicznym okresie roku poprzedniego. W okresie lipiec - wrzesień Spółka osiągnęła przychody w wysokości 185,7 mln zł. Natomiast 18 – procentowy spadek przychodów w porównaniu z III kwartałem 2014 roku wiązał się z niezależnym od Spółki opóźnieniem w podpisywaniu umów na inwestycje kolejowe, współfinasowane ze środków unijnych na lata 2014 - 2020. Zysk brutto ze sprzedaży wyniósł 12 mln zł, natomiast zysk z działalności operacyjnej 6,8 mln zł. 

Przyjęcie przez Radę Ministrów we wrześniu Krajowego Programu Kolejowego do roku 2023 oznacza w perspektywie długoterminowej znaczne zwiększenie ilości ogłaszanych postępowań przetargowych na inwestycje w zakresie infrastruktury kolejowej. Trakcja PRKiI S.A. jako lider budownictwa kolejowego w Polsce będzie dążyć do dalszej rozbudowy portfela zamówień poprzez pozyskiwanie kontraktów zarówno samodzielnie, jak również w formule konsorcjum. Spółka będzie kontynuować również swą aktywność w segmencie utrzymania linii kolejowych i budownictwa drogowego.

 

Informacje dla mediów

Robert Kuczyński

dyrektor ds. komunikacji

r.kuczynski@grupatrakcja.com

 

Powrót do listy