Aktualności

KOMUNIKAT PRASOWY TRAKCJA S.A. W SPRAWIE BEZPODSTAWNEGO I BEZSKUTECZNEGO ODSTĄPIENIA GDDKiA OD UMOWY NA ROZBUDOWĘ DROGI KRAJOWEJ NR 22 CZARLIN – KNYBAWA

W dniu 17 sierpnia 2020 r. GDDKiA przekazała Trakcji S.A. oświadczenie dotyczące odstąpienia przez GDDKiA od umowy na rozbudowę drogi krajowej nr 22 między Czarlinem a Knybawą.

Trakcja S.A. informuje,  że nie zgadza się z zarzutami, jakie zostały sformułowane w tym oświadczeniu.  Spółka dokonała ponadto analizy prawnej faktów i podstawy prawnej oświadczenia GDDKiA i stoi na stanowisku, że oświadczenie GDDKiA o odstąpieniu od umowy jest bezskuteczne.

Powodem przesunięć w harmonogramie prac jest  przede wszystkim niemożność wykonania umowy i osiągnięcia zakładanego rezultatu z uwagi na niedostarczenie przez GDDKiA prawidłowej i kompletnej dokumentacji, co jest podstawowym obowiązkiem Zamawiającego, który ogłasza przetarg na zamówienie publiczne na roboty budowlane.

Dokumentacja przekazana Wykonawcy była nie tylko niekompletna, ale również nie uwzględniała stanu rzeczywistego rewitalizowanych obiektów, w tym kluczowych obiektów mostowych. Mając na uwadze troskę o bezpieczeństwo użytkowników drogi, Trakcja S.A. nie mogła zgodzić się na realizację prac w oparciu o dokumentację Zamawiającego.

Powołana zgodnie z umową, niezależna od Zamawiającego i Wykonawcy,  Komisja Rozjemcza stwierdziła, że m.in. z uwagi na powyższe fakty, termin realizacji umowy powinien zostać formalnie zmieniony, a Trakcji S.A. należy się dodatkowe wynagrodzenie za niezbędne do realizacji umowy prace dodatkowe. GDDKiA nie wdrożyła jednak decyzji Komisji Rozjemczej, tylko naliczyła Wykonawcy kary umowne.  

Mając na uwadze jakość prac, dbałość o bezpieczeństwo użytkowników,  ale też nienarażanie Spółki na straty związane z brakiem współpracy ze strony GDDKiA, w najbliższych dniach Trakcja S.A. podejmie dalsze kroki faktyczne i prawne w niniejszej sprawie.

Warszawa, 18 sierpnia 2020 roku

komunikacja@grupatrakcja.com

 

Powrót do listy