Raporty bieżące

35/2019 - Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 9 sierpnia 2019 r.- korekta ilości oddanych głosów nad uchwałą nr 2

Zarząd spółki Trakcja PRKiI S.A. („Spółka”) na skutek oczywistej omyłki pisarskiej niniejszym koryguje przekazane raportem nr 35/2019 ilości głosów oddanych nad uchwałą nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 9 sierpnia 2019 roku w sprawie zaniechania rozpatrywania spraw umieszczonych w porządku obrad oraz o zdjęciu ich z porządku obrad.

 

Było:

„w podjęciu uchwały uczestniczyli akcjonariusze – posiadający 22 636 629 akcji, z których oddano ważne głosy – reprezentujący 22 636 629 /51 399 548 części, to jest 44,04% kapitału zakładowego i uprawnieni do oddania łącznej liczby 22 636 629 ważnych głosów; w głosowaniu oddano następujące głosy:

  • za: 22 636 629
  • przeciw: 0
  • wstrzymujące się: 0”.

 

A powinno być :

„w podjęciu uchwały uczestniczyli akcjonariusze – posiadający 22 636 629 akcji, z których oddano ważne głosy – reprezentujący 22 636 629 /51 399 548 części, to jest 44,04% kapitału zakładowego i uprawnieni do oddania łącznej liczby 22 636 629 ważnych głosów; w głosowaniu oddano następujące głosy:

  • za: 21 931 887
  • przeciw: 0
  • wstrzymujące się: 704 742”. 

 

Korygowana ilość głosów nie wpływa na wynik głosowania nad uchwałą nr 2, która została przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powzięta. Pozostałe informacje przekazane przedmiotowym raportem bieżącym nie uległy zmianie.

 

Podstawa prawna:

§ 15 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Powrót do listy