Raporty bieżące

30/2019 - Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki – znaczący akcjonariusze

Zarząd Spółki Trakcja PRKiI S.A. w Warszawie („Spółka”) przekazuje w Załączniku nr 1 do niniejszego raportu wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, wznowionym po przerwie w dniu 12 lipca 2019 roku w Warszawie.

 

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1382).

Powrót do listy