Raporty bieżące

8/2019 - Korekta elementu jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za rok obrotowy 2018

Zarząd Spółki Trakcja PRKiI S.A. (Emitent) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informację, iż w opublikowanym „Jednostkowym raporcie rocznym spółki Trakcja PRKiI S.A.  za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 roku” oraz „Skonsolidowanym raporcie rocznym Grupy Kapitałowej Trakcja za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 roku”, w wyniku omyłki Emitent zamieścił nieprawidłowy dokument:

„Ocena Rady Nadzorczej Spółki Trakcja PRKiI S.A. dotycząca Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Trakcja i Spółki Trakcja PRKiI S.A. za 2018 rok, rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki Trakcja PRKiI S.A. i rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Trakcja za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku”. 

W załączeniu Emitent przekazuje prawidłowy dokument przekazany Emitentowi przez Radę Nadzorczą Trakcja PRKiI S.A.

Jednocześnie Emitent informuje, iż w pozostałym zakresie ww. raporty nie uległy zmianie oraz, że w dniu dzisiejszym przekaże ich treść, uwzględniając prawidłowy dokument

Dodatkowo Emitent przekazuje treść fragmentów ww. dokumentu, których dotyczą zmiany:

„W związku z powyższym Rada Nadzorcza Spółki Trakcja PRKiI S.A. pozytywnie ocenia roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki Trakcja PRKiI S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.”

oraz

„W związku z powyższym Rada Nadzorcza Spółki Trakcja PRKiI S.A. pozytywnie ocenia roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Trakcja za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.”

Poprawne brzmienie:

 „W związku z powyższym Rada Nadzorcza Spółki Trakcja PRKiI S.A., zwracając uwagę na notę nr 10 dodatkowych informacji do sprawozdania finansowego, oceniła i nie zgłosiła zastrzeżeń do rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki Trakcja PRKiI S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.”

oraz

„W związku z powyższym Rada Nadzorcza Spółki Trakcja PRKiI S.A. zwracając uwagę na notę nr 64 dodatkowych informacji do sprawozdania finansowego, oceniła i nie zgłosiła zastrzeżeń do skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Trakcja za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.”

 

Podstawa prawna:

§ 15 ust. 4  Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca  2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Powrót do listy