Raporty bieżące

7/2019 - Informacja o sprzedaży spółki z Grupy Kapitałowej Trakcja oraz przeniesieniu praw i obowiązków

W nawiązaniu do raportu 25/2018 Zarząd Spółki Trakcja PRKiI S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację o zawarciu umowy („Umowa”) przez spółkę AB Kauno Tiltai z siedzibą na Litwie, należącej do Grupy Kapitałowej Emitenta dotyczącej:

  • sprzedaży wszystkich udziałów w spółce UAB Pletros investicijos z siedzibą na Litwie (zwaną dalej „Spółką”), w której AB Kauno Tiltai posiada 100% udziałów;  
  • przeniesienia praw i obowiązków, w tym praw do roszczeń z tytułu wierzytelności, wynikających z umowy pożyczki zawartej pomiędzy AB Kauno Tiltai a Spółką.

Nabywcą Spółki jest spółka litewska - SPV-39 UAB („Kupujący”). Pomiędzy AB Kauno Tiltai a Kupującym nie istnieją powiązania kapitałowe.

Łączna kwota transakcji wynosi 2,97 mln euro (tj. ok. 12,8 mln PLN).

Do warunków koniecznych do realizacji umowy należy uzyskanie wymaganych zgód od banków i instytucji publicznych.

Przekazanie praw własności nastąpi po spełnieniu warunków Umowy, nie później niż do 31.08.2019 r.

 

Zarząd Emitenta podjął decyzję o publikacji niniejszej informacji, gdyż transakcja ma wpływ na optymalizację organizacyjną Grupy Kapitałowej Trakcja i ma istotny wpływ na strukturę finansowania Grupy, w tym zmniejszenie jej stanu zadłużenia. O ostatecznym wykonaniu umowy Emitent poinformuje w osobnym raporcie.

Podstawa prawna:

Art. 17 MAR

 

Powrót do listy