Raporty bieżące

2/2019 - Informacja o zawarciu umowy

Zarząd Spółki Trakcja PRKiI S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka jako Lider Konsorcjum w składzie:

- Trakcja PRKiI S.A. – Lider Konsorcjum

- COMSA S.A.U. – Partner Konsorcjum

 podpisała z Gminą Miejską Kraków, reprezentowaną przez Dyrektora Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, umowę na wykonanie robót budowlanych:

„Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ul. Krakowskiej na odcinku od ul. Rollego do ul. Dietla wraz z przebudową istniejącego układu drogowego, chodników, ścieżek, towarzyszącej infrastruktury technicznej, węzła rozjazdów Krakowska - Dietla - Stradomska wraz z przebudową ul. Dietla na odcinku od ul. Bożego Ciała do ul. Augustiańskiej oraz z przebudową istniejącego mostu Piłsudskiego przez rzekę Wisłę”.

 

Wartość netto umowy wynosi 76 592 220,49 złotych. Prace mają być zrealizowane w ciągu 10 miesięcy od dnia przekazania terenu budowy z zastrzeżeniem, że uzyskanie przejezdności torowiska dla ruchu tramwajowego nastąpi w terminie 8 miesięcy od dnia przekazania terenu budowy. Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

 

Zarząd Emitenta podjął decyzję o publikacji niniejszej informacji, gdyż wykonanie ww. kontraktu stanowi istotny udział w portfelu zamówień realizowanych przez Emitenta dotyczącym infrastruktury tramwajowej i trolejbusowej oraz jest to kolejny krok w realizacji strategii ponownego zaangażowania Spółki w inwestycje miejskie.  

 

 

Podstawa prawna:

Art. 17 MAR

Powrót do listy