Raporty bieżące

1/2019 - Terminy publikacji raportów okresowych w 2019 roku

Zarząd spółki Trakcja PRKiI S.A. (Spółka) podaje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w 2019 roku:

 

1. Skonsolidowany raport roczny (RS) za rok obrotowy 2018 - w dniu 10 kwietnia 2019 r.

   (Jednostkowy) Raport roczny (R) za rok obrotowy 2018 - w dniu 10 kwietnia 2019 r.

2. Skonsolidowane raporty kwartalne (QSr) zawierające skrócone jednostkowe informacje finansowe:

- raport za I kwartał 2019 r. - w dniu 16 maja 2019 r.

- raport za III kwartał 2019 r. - w dniu 14 listopada 2019 r.

3. Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2019 (PSr) zawierający półroczne skrócone sprawozdanie finansowe – w dniu 29 sierpnia 2019 r.

Jednocześnie, zgodnie z § 62 ust. 1 i 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 757) (dalej: Rozporządzenie), Spółka informuje, iż w raportach skonsolidowanych kwartalnych i półrocznych zawarte będą odpowiednio kwartalne informacje finansowe oraz półroczne skrócone sprawozdanie finansowe, wraz z raportem firmy audytorskiej z przeglądu.  Raport roczny będzie przygotowany i przekazany do wiadomości publicznej zarówno w formie jednostkowej, jak i skonsolidowanej.

Zgodnie z § 79 ust.2 w.w. Rozporządzenia, Spółka nie będzie publikowała skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2018 r. oraz skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2019 r.

 

Podstawa prawna:

§ 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 757)

 

Powrót do listy