Raporty bieżące

26/2018 - Zawarcie umowy sprzedaży nieruchomości

Zarząd Spółki Trakcja PRKiI S.A. („Spółka”) w związku z udzieloną 30 listopada 2018 roku zgodą przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na sprzedaż wybranych nieruchomości oraz w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 20/2018, informuje, że w dniu 27 grudnia 2018 roku Spółka podpisała umowę sprzedaży, na podstawie której Trakcja PRKiI zbyła na rzecz spółki Lotnicza 100 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu: prawo użytkowania wieczystego nieruchomości przy ul. Lotniczej 100 we Wrocławiu, stanowiącej działkę gruntu o numerze 3/5 o powierzchni 13,1540 ha oraz działki gruntu o numerze 3/4 opowierzchni 0,2546 ha, wraz z prawem własności budynków i urządzeń posadowionych na działce gruntu numer 3/5 stanowiących odrębną nieruchomość, dla których Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Krzyków we Wrocławiu, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer WR1K/00103043/5, za cenę wynoszącą 53.000.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt trzy miliony złotych) brutto, która zostanie uiszczona na rachunek bankowy nie później niż do dnia 29 września 2019 roku. Powyższa transakcja podlega zwolnieniu z zapłaty podatku od towarów i usług (VAT).

Zarząd Spółki podjął decyzję o publikacji powyższej informacji z uwagi na fakt, iż zawarcie Umowy Sprzedaży będzie miało istotny wpływ na sytuację finansową Spółki. Łączna wartość ewidencyjna ww. nieruchomości w księgach rachunkowych Spółki na dzień zawarcia Umowy Sprzedaży wynosiła 2,8 mln zł. Wpływ na wynik finansowy Spółki związany z wyżej opisaną transakcją zostanie ujęty w rocznym sprawozdaniu finansowym Spółki.

 

Podstawa prawna:

Art 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Powrót do listy