Raporty bieżące

24/2018/K- Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki – Znaczący akcjonariusze - korekta

Zarząd Spółki Trakcja PRKiI S.A. w Warszawie („Spółka”)  informuje, iż z przyczyn technicznych nie został dołączony właściwy załącznik do raportu bieżącego o numerze 24/2018. W związku z powyższym Spółka w załączeniu przekazuje prawidłowy załącznik z wykazem akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 30 listopada 2018 roku w Warszawie.

Podstawa prawna:

§ 15 pkt 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Powrót do listy