Raporty bieżące

23/2017 - Informacja o porozumieniu w sprawie rozliczenia umowy

Zarząd Trakcja PRKiI S.A. (dalej: „Spółka”) informuje, iż w dniu 22 grudnia 2017 roku zostało obustronnie podpisane Porozumienie pomiędzy PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. („PKP PLK”) a Wykonawcami reprezentowanymi przez  Spółkę (lidera konsorcjum) w celu dokonania rozliczenia Umowy nr 90/119/0002/11/Z/I z dnia 27.05.2011 r. na wykonanie robót budowlanych modernizacji linii kolejowej nr 9 na odcinku od km 236,920 do km 287,700 objętym obszarem Lokalnego Centrum Sterowania z siedzibą w Malborku (Kontrakt). O zawarciu Kontraktu Spółka informowała raportem bieżącym 35/2011 z 27.05.2011 roku.

 

Porozumienie zostało zawarte w związku ze złożonymi przez Wykonawcę roszczeniami związanymi z rozliczeniem robót oraz zwrotem kosztów wynikających z przedłużenia Kontraktu.

 

Łączna wartość porozumienia opiewa na kwotę 19 538 558,89 zł.  Szacowana wartość, która będzie miała istotny wpływ na jednostkowy i skonsolidowany wynik brutto za 2017 rok wyniesie nie mniej niż 13,2 mln zł.

Ostateczny wpływ w/w porozumienia na wyniki 2017 roku Grupy Trakcja oraz spółki Trakcja PRKiI S.A. zostanie ujęty w jednostkowym i skonsolidowanym raporcie rocznym za 2017 rok.

 

Podstawa prawna: art. 17 MAR

Powrót do listy