Raporty bieżące

6/2017 - Wniosek Zarządu w sprawie rekomendowania wypłaty dywidendy

Zarząd Trakcji PRKiI S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym podjął uchwałę w sprawie podziału zysku za rok 2016 rekomendując Walnemu Zgromadzeniu Spółki aby zysk w wysokości 28 698 634,86 złotych przeznaczyć:

- w kwocie 22 615 801,12 złotych (tj. 0,44 zł na jedną akcję) na wypłatę dywidendy,

- w kwocie 6 082 833,74 złotych na kapitał zapasowy.

 

Zarząd przedstawił tę rekomendację do oceny Rady Nadzorczej Spółki. Ostateczną decyzję w sprawie podziału zysku i wypłaty dywidendy podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

 

Podstawa prawna przekazania raportu:

§ 38 ust. 1 pkt 11 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. 

Powrót do listy