Raporty bieżące

11/2016 - Opinia Rady Nadzorczej w sprawie wypłaty dywidendy

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 9/2016 Zarząd spółki Trakcja PRKiI S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę pozytywnie opiniującą rekomendację Zarządu, aby zysk Spółki za rok 2015 w wysokości 35 161 377,61 złotych przeznaczyć:

- w kwocie 17 475 846,32 złotych (tj. 0,34 zł na jedną akcję) na wypłatę dywidendy,

- w kwocie 17 685 531,29 złotych na kapitał zapasowy.

 

Ostateczną decyzję w sprawie podziału zysku i wypłaty dywidendy podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

 

Podstawa prawna przekazania raportu:

§ 38 ust. 1 pkt 11 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. 

Powrót do listy