Raporty bieżące

38/2014 - Informacja o zawarciu aneksu do umowy znaczącej

Zarząd spółki Trakcja PRKiI S.A.  („Spółka”, „Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 35/2011, niniejszym informuje o podpisaniu przez Trakcja PRKiI S.A. w Warszawie jako Pełnomocnik Konsorcjum w składzie:

1.    Trakcja PRKiI S.A. z siedzibą w Warszawie (dawniej Trakcja S.A.) – Pełnomocnik konsorcjum;

2.    PKP Energetyka S.A. z siedzibą w Warszawie – Partner konsorcjum;

3.    Przedsiębiorstwo Napraw Infrastruktury Sp. z o.o. w upadłości układowej z siedzibą w Warszawie – Partner konsorcjum;

4.    Przedsiębiorstwo Robót Mostowych „Mosty-Łódź” S.A. z siedzibą w Łodzi – Partner konsorcjum;

5.    „INTOP Warszawa” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie – Partner konsorcjum;

6.    Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno-Torowe Sp. z  o.o.  z  siedzibą w Gdańsku –  Partner konsorcjum;

 

z

 

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie Aneksu z dnia 31 grudnia 2014 r. („Aneks”) do umowy znaczącej na wykonanie robót budowlanych modernizacji linii nr 9 na odcinku od km 236,920 do km 287,700 objętym obszarem Lokalnego Centrum Sterowania z siedzibą w Malborku w ramach Projektu: Nr POIiŚ 7.1-1.3 „Modernizacja linii kolejowej E 65/ CE 65 na odcinku Warszawa – Gdynia – obszar LCS Iława, LCS Malbork”  („Umowa”), zawartej w dniu 27 maja 2011 r.

 

Szczegółowe informacje na temat Umowy, w tym dotyczące jej wartości, Spółka zawarła w raporcie bieżącym nr 35/2011 z dnia 27.05.2011 r.

 

W Umowie termin wykonania robót wyznaczono na 30 miesięcy od daty rozpoczęcia robót, o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 35/2011. Termin ten został wydłużony o 9 miesięcy na podstawie aneksu, o którego zawarciu Spółka informowała raportem bieżącym nr 74/2013. Następnie termin ten został wydłużony do 31 grudnia 2014 r. na podstawie aneksu, o którym Spółka informowała raportem bieżącym nr 23/2014.

Na mocy Aneksu, o którym mowa w niniejszym raporcie Strony zmieniły termin realizacji robót i uzgodniły, iż roboty zostaną wykonane do dnia 30 czerwca 2015 r.

 

Pozostałe postanowienia Umowy nie uległy zmianie.

 

Jako kryterium uznania Umowy za umowę znaczącą przyjęto okoliczność, iż jej wartość przekracza 10% kapitałów własnych Spółki.

 

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.  

Powrót do listy