Raporty bieżące

36/2014 - Informacja o nabyciu obligacji własnych Emitenta

Zarząd Spółki Trakcja PRKiI S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 18 grudnia 2014 roku Spółka nabyła własne obligacje w celu ich umorzenia w trybie art. 25 ust. 1 Ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (tj. Dz.U. Nr 120 z 2001, poz. 1300 z póżn. zm.).

Nabyte zostało 17 914 (siedemnaście tysięcy dziewięćset czternaście) obligacji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1.000 PLN (jeden tysiąc złotych) każda, kod ISIN: PLTRKPL00089.

Średnia jednostkowa cena nabycia ww. obligacji wraz z odsetkami wyniosła 1069,90 zł za jedną nabytą obligację.

Nabycie Obligacji zostało dokonane w celu redukcji zadłużenia.

O umorzeniu obligacji Spółka poinformuje stosownym raportem bieżącym.

Podstawa prawna przekazania raportu:

Par. 5 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego  2009  r.  w  sprawie  informacji  bieżących  i  okresowych  przekazywanych  przez  emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Powrót do listy