Raporty bieżące

35/2014 - Zawarcie aneksu do znaczącej umowy

Zarząd spółki Trakcja PRKiI S.A. („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 41/2013 z dnia 10 maja 2013 r., informuje o obustronnym podpisaniu aneksu („Aneks”) do znaczącej umowy faktoringu z regresem nr 27/2013 z dnia 10 maja 2013 r. („Umowa”).

Stronami umowy są:

mFaktoring Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dawniej: BRE Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie),

oraz

Trakcja PRKiI S.A. z siedziba w Warszawie.

Aneks wprowadza tekst jednolity Umowy. Limit finansowania przewidziany w Umowie został zmieniony i wynosi 100.000.000,00 zł (słownie: sto milionów złotych). Pozostałe uregulowania Umowy nie uległy zmianie.

Kryterium uznania  zawartej Umowy za znaczącą jest fakt, iż przekroczyła ona 10% wartości kapitałów własnych Spółki.

 

 

 

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

 

Powrót do listy