Raporty bieżące

107/2013 - Informacja o zmianie stanu posiadania w ogólnej liczbie głosów

Zarząd spółki Trakcja PRKiI S.A. ("Spółka") informuje, że na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, w dniu 19 grudnia 2013 r. Spółka otrzymała zawiadomienie od ING Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A., działające w imieniu ING Otwarty Fundusz Emerytalny („Fundusz”),  iż w wyniku zbycia akcji Spółki w transakcjach na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, rozliczonych w dniu 13 grudnia 2013 r., zmniejszył się stan posiadania akcji Spółki przez Fundusz poniżej 15% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.

 

Przed zbyciem akcji, Fundusz posiadał 62 064 412 (sześćdziesiąt dwa miliony sześćdziesiąt cztery tysiące czterysta dwanaście) akcji Spółki, stanowiące 15,09 % kapitału zakładowego Spółki i był uprawniony do 62 064 412 (sześćdziesiąt dwa miliony sześćdziesiąt cztery tysiące czterysta dwanaście) głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, co stanowiło 15,09 % ogólnej liczby głosów.

 

W wyniku wskazanej powyżej transakcji, w dniu 19 grudnia 2013 r. na rachunku papierów wartościowych Funduszu znajduje się 60 846 729 (sześćdziesiąt milionów osiemset czterdzieści sześć tysięcy siedemset dwadzieścia dziewięć) akcji Spółki, co stanowi 14,80 % kapitału zakładowego Spółki. Akcje te uprawniają do 60 846 729 (sześćdziesiąt milionów osiemset czterdzieści sześć tysięcy siedemset dwadzieścia dziewięć) głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, co stanowi 14,80 % ogólnej liczby głosów.

 

 

 

Podstawa prawna: art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Powrót do listy