Raporty bieżące

106/2013 - Informacja o podjęciu przez Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki zależnej od Emitenta, tj. PT Kruszywa Sp. z o.o. uchwały w sprawie likwidacji

Zarząd spółki Trakcja PRKiI S.A. ("Emitent") niniejszym informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 19 grudnia 2013 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki zależnej od Emitenta, tj. PT Kruszywa Sp. z o.o., z siedzibą w Białymstoku ("Spółka") podjęło uchwałę o rozwiązaniu spółki i otwarciu likwidacji Spółki. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki na likwidatora Spółki powołało Pana Rolandasa Rekašiusa oraz ustaliło, iż likwidator Spółki reprezentuje Spółkę w okresie jej likwidacji. Wniosek o otwarcie postępowania likwidacyjnego zostanie złożony przez Spółkę w dniu 20 grudnia 2013 r. w Sądzie Rejonowym w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

 

 

Podstawa prawna:

§ 5 ust.1 pkt. 24) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Powrót do listy