Raporty bieżące

74/2012 - Informacja o rejestracji zmian w Statucie

Zarząd spółki Trakcja S.A. ("Emitent" lub „Spółka”), informuje, iż w dniu 21.12.2012 roku powziął wiadomość o wydaniu przez Sąd Rejonowy dla m. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, postanowienia z dnia 20.12.2012 r. w sprawie rejestracji zmiany Statutu Emitenta polegającej na warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego Emitenta o kwotę nie wyższą niż 18.545.436,00 zł (słownie: osiemnaście milionów pięćset czterdzieści pięć tysięcy czterysta trzydzieści sześć złotych) poprzez emisję nie więcej niż 184.454.360 (słownie: sto osiemdziesiąt pięć milionów czterysta pięćdziesiąt cztery tysiące trzysta sześćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii H, o wartości nominalnej wynoszącej 0,10 zł. każda akcja.

 

Kwota kapitału zakładowego Emitenta nie uległa zmianie.

Zgodnie z art. 452 § 1 w związku z art. 451 § 2 ksh podwyższenie kapitału zakładowego Emitenta nastąpi z chwilą zapisania akcji serii H na rachunkach papierów wartościowych podmiotów lub osób uprawnionych do objęcia tych akcji.

 

Statut Emitenta uległ zmianie, w ten sposób, iż:

 

  1. zmianie uległo brzmienie Artykułu 1 Statutu Spółki w następujący sposób:

 

  1. poprzednie brzmienie Artykułu 1 Statutu:

 

„Artykuł 1

 

Firma Spółki brzmi: Trakcja - Tiltra Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy: Trakcja - Tiltra S.A. Spółka może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.”

 

 

  1. obecne brzmienie Artykułu 1  Statutu:

 

 

„Artykuł 1

 

Firma Spółki brzmi: Trakcja Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy: Trakcja S.A. Spółka może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.”

 

 

 

  1. bezpośrednio po art. 21 dodany został nowy art. 21a Statutu w brzmieniu:

 

„Artykuł 21a

 

  1. Kapitał warunkowy Spółki wynosi nie więcej niż 18.545.436,00 zł (słownie: osiemnaście milionów pięćset czterdzieści pięć tysięcy czterysta trzydzieści sześć złotych)i dzieli się na nie więcej niż: 185.454.360 (słownie: sto osiemdziesiąt pięć milionów czterysta pięćdziesiąt cztery tysiące trzysta sześćdziesiąt)akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda;
  2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału, o którym mowa w art. 21a ust. 1 pkt 1) jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii H posiadaczom obligacji zamiennych na akcje emitowanych przez Spółkę na podstawie Uchwały Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 12 grudnia 2012 roku.
  3. Posiadacze obligacji zamiennych na akcje emitowanych przez Spółkę na podstawie Uchwały Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 12 grudnia 2012 roku są uprawnieni do subskrybowania akcji serii H według zasad określonych w warunkach emisji obligacji, natomiast termin wykupu żadnej z serii obligacji nie może przypadać po dniu 31 grudnia 2027 roku.

 

 

 

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt. 1 Ustawy o ofercie oraz § 38 ust. 1 pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Powrót do listy