Raporty bieżące

71/2012/K - Korekta raportu bieżącego nr 71/2012 - Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki

 

Zarząd Spółki Trakcja - Tiltra S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 71/2012 z dnia 13.12.2012 r. niniejszym podaje do publicznej wiadomości dodatkową opinię Zarządu Spółki, stanowiącą załącznik do uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie emisji obligacji zamiennych na akcje serii H z dnia 12.12.2012 r. Treść ww. opinii stanowi załącznik nr 1 do niniejszego raportu bieżącego.

 

 

Podstawa prawna:

§ 38 ust. 1 pkt 7) i §6ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Powrót do listy