Raporty bieżące

72/2012 - Informacja o sprzeciwach zgłoszonych do protokołu podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Trakcja - Tiltra S.A. w dniu 12 grudnia 2012 r.

 

Zarząd Spółki Trakcja –Tiltra S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) niniejszym podaje do publicznej wiadomości, że podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 12 grudnia 2012 r. zostały zgłoszone sprzeciwy do protokołu do następujących uchwał tj.:

- pełnomocnik jednego z akcjonariuszy zgłosił sprzeciw do uchwały nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,

-pełnomocnik jednego z akcjonariuszy zgłosił sprzeciw do uchwały nr 2 w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,

- pełnomocnik jednego z akcjonariuszy zgłosił sprzeciw do uchwały nr 3 w sprawie zmiany firmy Spółki oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki,

- dwóch pełnomocników jednego z akcjonariuszy oraz inny akcjonariusz zgłosili sprzeciwy wobec uchwały nr 4 w sprawie emisji obligacji zamiennych na akcje serii H, oraz jeden z pełnomocników jednego z akcjonariuszy zgłosił sprzeciw w związku z jednym z pytań zadanych przez niego do uchwały nr 4 w sprawie emisji obligacji zamiennych na akcje serii H,

- dwóch pełnomocników jednego z akcjonariuszy oraz inny akcjonariusz zgłosili sprzeciwy wobec uchwały nr 5 w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki.

 

 

 

Podstawa prawna:

§ 38 ust. 1 pkt 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Powrót do listy