Raporty bieżące

71/2012 - Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki

 

Zarząd Spółki Trakcja - Tiltra S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) niniejszym podaje do publicznej wiadomości treść uchwał, w tym w przedmiocie zmian w Statucie Spółki, podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 12 grudnia 2012 r. Treść wszystkich podjętych uchwał stanowi załącznik nr 1, zaś zakres dokonanych zmian w Statucie Spółki stanowi załącznik nr 2 do niniejszego raportu bieżącego.

 

 

 

 

Podstawa prawna:

§ 38 ust. 1 pkt 7) i pkt 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Powrót do listy